MOIT7-3– บันทึกข้อความลงนามประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

You may also like...