MOIT14-บันทึกข้อความ + ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยืมใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง + ผังกระบวนการยืมพัสดุ (2)