วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิมยม

วิสัยทัศน์

ระบบบริการปฐมภูมิโดดเด่น  เน้นพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

มุ่งมั่นสู่… อำเภอสุขภาวะ

 

พันธกิจ

     1. สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในพื้นที่
     2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
     3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

วัฒนธรรมองค์กร

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

 

ค่านิยม

     1. เป็นนายตนเอง (M:Mastery) “รู้ตัวตน รู้หน้าที่ รู้รับผิดชอบ”
     2. เร่งสร้างสิ่งใหม่ (O : Originality) “เร่งสร้างนวัตกรรมสุขภาพสู่ชุมชนโดยชุมชน”
     3. ใส่ใจประชาชน (P : People Centered) “รู้เป้าหมาย รู้ความต้องการ รู้จัดบริการด้วยจิตบริการ”
     4. ถ่อมตน อ่อนน้อม (H : Humility) “สร้างเอกลักษณ์ น้อมสู่เครือข่าย น้อมสู่ชุมชน