การสนับสนุนทุนวิจัยโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

เชิญชวนนักวิจัย และนักธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ TRL ตั้งแต่ Level 7 ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุน กรอกข้อมูลผ่าน platform เพื่อรับทราบผลการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านการตลาด และการเงินของโครงการ

การสนับสนุนทุนวิจัยโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

เชิญชวนนักวิจัย และนักธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ TRL ตั้งแต่ Level 7 ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุน กรอกข้อมูลผ่าน Platform เพื่อรับทราบผลการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านการตลาด และการเงินของโครงการ